مرا از روی نوشته هایم بشناس.
"کولان" در زبان کوردی به معنای "کوچه" هست.