خری را گفتند: احوالت چون است؟

گفت: خوراکم کم و کارم زیاد است ولیکن مطیع و شاکرم.

گفتند حقا که خری!