خیلی گشتم تا پیدات کنم.
خیلی تلاش کردم. زحمت کشیدم.
چه حرف ها که به جون نخریدم.
چه دردها که نکشیدم.
چه شب ها که تا صبح نخوابیدم و گریه نکردم.
له شدم. به لجن کشیده شد غرورم.
افسردگی گرفتم. خودکشی کردم.
دوباره تلاش کردم. نشد که نشد.
پس دیگه دنبالت نمیام.
دیگه خودم رو اذیت نمیکنم.
از امروز و این ساعت رسماً دستور بازنشستگی خودم رو صادر میکنم.