ما هم در حیاط خونه یه پاییز کوچولو داریم. یه درخت توتِ قشنگ.


دوستان تغییراتی در تِمِ وبلاگ دادم. تمِ حدید گذاشتم همراه با دستکاری هایی که خودم انجام دادم. خودم هم تست کردم. ولی اگر مشکلی در تم بود بگید که رسیدگی کنم.