با خودم عهد و پیمان می بندم.
اینکه باید تو رو به دست بیارم.
مگر اینکه خودت راضی به این رابطه نباشی.
هر شب با خیال تو می خوابم. هر شب اسم تو رو لبم هست.
باید به تو برسم.