عزیزان ببخشید که: من برای پست های مذهبی کامنت نمیذارم.
ولی خوب، میخونم پست ها رو.
گفتم در جریان باشید.