ملتِ (خودم هم جز اونها هستم ولی چیزی که هست من دور و بر دین نمیرم) دزد و دروغگو و فاسد و حق مردم خور و غیبت کن و... باز راه افتادن پارچه سیاه چسبوندن و شعار امام حسینی نوشتن و به قولی عزاداری حسین.
تادیروز خون مردم رو تو شیشه میکردن الان راه افتادن برای عزاداری بلکه این چندین ماه گناه و کثافت کاری رو بشوره ببره.
من بهشون میگم مردم یک ماه و ده روز مسلمان. یک ماه رمضان و ده روز محرم. تموم شد رفت پی کارش و دوباره همون آش و همون کاسه.
مثل همون کسی که رفته حج ولی انبار مواد غذایی احتکار شده ش رو پیدا کردن!
عزیز گناه نکن تا مجبور نباشی مثل سگ بیفتی روی پای این و اون که واسطه بشن گناهت رو پاک کنن هرچند که تنها کسی که گناهی رو میبخشه خدا هست و درخواست از بنده کفر محسوب میشه حتی اگر اون شخص خودِ پیامبر باشه.