بامداد امروز باز زمین لرزه اومد.
خواب بودم. ساعت 02:43 دقیقه بود. از خواب پریدم. گفتم بابا باز از خواب پریدم ولی صداهایی به گوش میرسید.
همچنین در اتاق صدا داد. رفتم بیرون دیدم همه بیدار شدن و همسایه ها هم همچنین.
یه نگاه به تیر چراغ برق انداختم دیدم سیم های اون در نوسان هستن.
چند دقیقه ای تو حیاط نشستم و بعد نگاه کردم دیدم "تازه آباد" زمین لرزه اومده 5.9 ریشتر در ژرفای 8 کیلومتری.
امروز صبح هم نگاه که کردم دیدم ده ها پس لرزه داشته.
البته بعد از اون زمین لرزه اصلی یه بار دیگه حس کردم زمین لرزید ولی قدرتش مثل اولی نبود.
دست بردار نیست این زمین لرزه.