دوستم بهش میگم که منو تو اون گروه عضو کن. میگه همین دیشب، همین امروز یا همین یک ساعت پیش لفت زدم.
بعد از دیشب تا حال هر گروهی میرم میبینم تو اون گروه هست.
پنج تا شماره آنلاین هم داره.
نمیدونم چرا هرکی به من میرسه ادای تنگ ها رو در میاره!