نشستم ببینم رییس جمهور امشب چه صحبتی دارن.
هیچ چیز خاصی توش نبود.
تو صحبتاشون گفتن: یکسری اغتشاشات در شهری اتفاق افتاد و یکسری اغتشاشگر...
کسی که به مردم بدبخت بیچاره گرسنه بگه "اغتشاشگر" رو باید گذاشت جرز دیوار.