این گل رو خیلی دوست دارم. خودم کاشتم اونو. اسمش "نازِ آفتابی" هست.