عزیز: اینکه چند بار در حقت خوبی کردم قرار نیست فکر کنی دیگه وظیفه ی من هست که همیشه دنبالت بدوم و خواسته ی تو رو برآورده کنم یا خودم رو علاف تو کنم!
بعد بری رو پروفایلت عکس بذاری که: حساب باز کردن رو بعضی آدم ها مثل حساب باز کردن رویِ خر در مسابقات اسب سواری هست!
هیچ کس بدهکار کسی نیست مگر در مواردی که معامله ای باشه یا تجارتی یا بده بستانی. یا پدر و مادر در قبال بچه هایی که به دنیا میارند.
بقیه همش روی دوستی و لطف هست.
اینجاست که شاعر میگه: نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند.