خودم که اهل دین و مذب این چیزها نیستم در کل.
ولی وقتی این عکس رو دیدم، خیلی قشنگ بود. ترکیب رنگ ها و نمایِ اون.
مسجد جامع شافعی کرمانشاه: