بعد از ظهر خواب بودم. یهو از جا پریدم. احساس کردم زمین لرزید.
با خودم گفتم بازم توهم زدم. ولی دیدم سیمِ پنکه داره تکون میخوره! صدای جیر جیرِ در و دیوار هم میاد.
رفتم تو حیاط دیدم صدای مردم میاد و ماشین روشن میکنن و میرن.
چندین دقیقه بعد دیدم تو سایت لرزه نگاری کشور زده که "زمین لرزه در تازه آباد کرمانشاه، قدرت 5.9 ریشتر در عمق هشت کیلومتری ساعت 14:37 دقیقه".
صدای وحشتناکی داشت.