به فرزندان خود پرواز کردن را بیاموزید، مملکت رو هواست.