امشب چرا عقربه های ساعت گیر کردن؟
این قدر به ساعت نگاه کردم و خمیازه کشیدم که ساعت هم شروع کرده به خمیازه کشیدن!